Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 65

София, 4 септември 2006 г.

 

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Разград № 18 в състав от 13 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

 

1.

Председател:

Савина Миткова Ангелова

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Мариела Господинова Райкова

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Нергин Хюсеинов Хамдиев

ЕГН ##########

4.

Членове:

Светла Петкова Робева

ЕГН ##########

5.

 

Събина Недкова Атанасова

ЕГН ##########

6.

 

Яна Миткова Николова

ЕГН ##########

7.

 

Айдън Хюсеин Арабаджи

ЕГН ##########

8.

 

Стоян Дончев Стоянов

ЕГН ##########

9.

 

Йордан Крумов Стоилов

ЕГН ##########

10.

 

Надежда Василева Иванова

ЕГН ##########

11.

 

Росен Христов Лицов

ЕГН ##########

12.

 

Стоянка Иванова Курдова

ЕГН ##########

13.

 

Лилия Лефтерова Аристидова

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Катинка Петкова Матеева

ЕГН ##########

2.

 

Дарина Енчева Георгиева

ЕГН ##########

3.

 

Милен Станчев Малчев

ЕГН ##########

4.

 

Цветан Ненов Банков

ЕГН ##########

5.

 

Фатме Селим Али

ЕГН ##########

6.

 

Решат Ахмедов Хасанов

ЕГН ##########

7.

 

Решит Ибрахим Чете

ЕГН ##########

8.

 

Нюсрет Исмет Салим

ЕГН ##########

9.

 

Латинка Йорданова Петрова

ЕГН ##########

10.

 

Йордан Добрев Йорданов

ЕГН ##########

11.

 

Христо Василев Христов

ЕГН ##########

12.

 

Иванка Кунова Киркова

ЕГН ##########

13.

 

Димитър Петров Петров

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения