Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 66

София, 5 септември  2006 г.

 

ОТНОСНО: регистриране на политическа партия "АТАКА"

 за издигане на кандидати за президент и

 вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.

 

 

Постъпило е заявление от политическа партия "АТАКА", подписано от представляващия партията Волен Николов Сидеров - председател, заведено под № 8 на 4.09.2006 г. в регистъра на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети за издигане на кандидати за избиране на президент и вицепрезидент на Република на 22 октомври 2006 г.

Към заявлението са приложени: заверено от съда копие от решение за регистрация на партията от 12.07.2005 г. на СГС, издадено по ф.д. № 7062/2005 на СГС; удостоверение за актуално състояние от 4.09.2006 г.; удостоверение от Сметната палата; образец от подписа на представляващия партията и образец от печата на партията; пълномощно от председателя на партията Волен Сидеров, с което се упълномощава заместник-председателя на партията Димитър Стоянов да регистрира в ЦИК за ИПВР партия "АТАКА" за изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.

Налице са изискванията на чл. 3, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗИПВР за регистрацията на политическа партия "АТАКА" и на Закона за политическите партии.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия "АТАКА" за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката в изборите на 22 октомври 2006 г. и я вписва в регистъра на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети.

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                  Мустафа Карадайъ

Всички решения