Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 67

София, 5 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет

 за издигане на кандидат за президент

 Неделчо Крумов Беронов и кандидат за

 вицепрезидент Юлиана Иванова Николова

 за изборите на 22 октомври 2006 г.

 

 

Постъпило е заявление от инициативен комитет от 44   избиратели за издигане на кандидат за президент Неделчо Крумов Беронов и кандидат за вицепрезидент Юлиана Иванова Николова за изборите на 22 октомври 2006 г., заведено под № 7 на 4.09.2006 г. в регистъра на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети за издигане на кандидати за избиране на президент и вицепрезидент на Република на 22 октомври 2006 г.

Към заявлението са приложени: решение за създаване на инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Неделчо Крумов Беронов и кандидат за вицепрезидент Юлиана Иванова Николова за изборите на 22 октомври 2006 г., подписано от 44 избиратели, създали инициативния комитет, и 44 бр. нотариално заверени образци от подписите на членовете на инициативния комитет.

Налице са изискванията на чл. 3, ал. 3 и ал. 4, т. 3 от ЗИПВР за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 3 и ал. 4, т. 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 

  1. Александър Иванов Караминков                - ЕГН ##########

  2. Антони Димитров Славински                     - ЕГН ##########

  3. Асен Стефанов Гицов                                 - ЕГН ##########

  4. Богдан Иванов Богданов                             - ЕГН ##########

  5. Борис Димитров Парашкевов                     - ЕГН ##########

  6. Васил Иванов Гарнизов                              - ЕГН ##########

  7. Васил Тодоров Чобанов                             - ЕГН ##########

  8. Велислав Величков Величков                     - ЕГН ##########

  9. Владимир Милчев Петров                                    - ЕГН ##########

10. Георги Константинов Липовански             - ЕГН ##########

11. Георги Петров Савов                                  - ЕГН ##########

12. Георги Фотев Георгиев                               - ЕГН ##########

13. Георги Христов Хинчев                              - ЕГН ##########

14. Димитър Симеонов Ненов                                    - ЕГН ##########

15. Евгени Стоянов Димитров                          - ЕГН 5507086960

16. Емма Захариева Москова                            - ЕГН ##########

17. Иван Иванов Драганов                                - ЕГН ##########

18. Иван Иванов Странски                                - ЕГН ##########

19. Иван Стоев Бухов                                        - ЕГН ##########

20. Иван Тодоров Груйкин                               - ЕГН ##########

21. Ивана Иванова Енева                                   - ЕГН ##########

22. Илияна Иванова Батембергска-Ненова        - ЕГН ##########

23. Илка Василева Зафирова                             - ЕГН ##########

24. Йосиф Стефанов Сърчаджиев                     - ЕГН ##########

25. Калин Тодоров Янакиев                              - ЕГН ##########

26. Кирил Кирилов Маричков                                    - ЕГН ##########

27. Красен Стефанов Станчев                                    - ЕГН ##########

28. Мартин Михайлов Заимов                                    - ЕГН ##########

29. Михаил Левов Огнянов                               - ЕГН ##########

30. Нели Ангелова Огнянова                             - ЕГН ##########

31. Нъшан Оханес Ахабабян                             - ЕГН ##########

32. Пантелей Константинов Цанков                           - ЕГН ##########

33. Пламен Симеонов Цветков                          - ЕГН ##########

34. Станислав Боянов Димитров                      - ЕГН ##########

35. Стефан Стефанов Москов                                     - ЕГН ##########

36. Стефан Тодоров Хаджитодоров                          - ЕГН ##########

37. Тихомир Владимиров Савов                       - ЕГН ##########

38. Христо Василев Георгиев                                     - ЕГН ##########

39. Христо Христов Баларев                             - ЕГН ##########

40. Чавдар Николов Гюзелев                            - ЕГН ##########

41. Ясен Николов Гюзелев                                - ЕГН ##########

42. Иван Асенов Андонов                                 - ЕГН ##########

43. Явор Илиев Дачков                                               - ЕГН ##########

44. Стефан Любомиров Тафров                        - ЕГН ##########,

 

за издигане на кандидат за президент Неделчо Крумов Беронов и кандидат за вицепрезидент Юлиана Иванова Николова в изборите на 22 октомври 2006 г.

ВПИСВА инициативния комитет в регистъра на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети.

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения