Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 69

София, 7 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: регистриране на политическа партия "БЗНС -

 Народен съюз" за издигане на кандидати за

 президент и вицепрезидент на  Републиката

 на 22 октомври 2006 г.

 

 

Постъпило е заявление от политическа партия "БЗНС - Народен съюз", подписано от представляващия партията Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер - главен секретар, заведено под № 9 на 7.09.2006 г. в регистъра на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети за издигане на кандидати за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.

Към заявлението са приложени: копие от решение от 16.07.1997 г. на СГС, ф.о., 7 състав, по ф.д. № 7509/1997; удостоверение от 05.09.2006 г. на СГС по ф.д. № 7509/1997, ф.о., 7 състав, за актуално състояние; удостоверение от Сметната палата; образец от подписа на представляващия партията и образец от печата на партията; пълномощно от главния секретар на партията Анастасия Димитрова-Мозер, с което се упълномощава адвокат Красимир Василев Вълев от САК да внесе документите за регистрацията на партията, както и да получава решения и удостоверения за регистрацията на партията във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.

Налице са изискванията на чл. 3, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗИПВР за регистрацията на политическа партия "БЗНС - Народен съюз" и на Закона за политическите партии.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия "БЗНС - Народен съюз", представлявана от главния секретар Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер, за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката в изборите на 22 октомври 2006 г. и я вписва в регистъра на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети.

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения