Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 7

София, 17 август 2006 г.

 

ОТНОСНО: единната номерация на избирателните секции

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 и ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 10и и § 2 от заключителните разпоредби на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и чл. 24, ал. 1, т. 3 и 5 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида:

 

ИИ   ОО   АА   ССС

 

където:

ИИ   -  номерът на избирателния район (от 01 до 31) съгласно Указ    № 83 от 19.04.2005 г. на Президента на Република България    (обн., ДВ, бр. 36 от 26.04.2005 г.);

ОО   -  номерът на общината в избирателния район съгласно    ЕКАТТЕ;

АА    -  номерът на административния район за градовете София,    Пловдив и Варна съгласно ЕКАТТЕ, а за останалите се    изписват нули;

ССС -  номерът на секцията в общината (за София, Пловдив и Варна    номерът в административния район).

2. Районните избирателни комисии следят за своевременното и правилно образуване на избирателните секции и утвърждават номерата на избирателните секции за всяка община (за всеки административен район за градовете София, Пловдив и Варна) поотделно по предложение на кмета на общината.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения