Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 70

София, 7 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: поправка и допълнение на

 Решение № 25 от 29 август 2006 г.

 

 

На основание  чл. 10н,  ал. 1,  т. 4  и  20, ал. 4 - 8, чл. 10б, ал. 3 -  9 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката, чл. 10н, ал. 3, т. 8 и § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и чл. 41, ал. 8, т. 2 от ЗИНП Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Внася следните изменения и допълнения в Решение № 25 от 29 август 2006 г.:

1. В т. 4 на раздел І след думата "наместници" съюзът "и" се заменя със съюза "или" и се добавя "или от секретарите на общини, ако са надлежно овластени за това".

2. В т. 8 на раздел І точката в края на текста се заменя с тире и се добавя "втори и трети пласт от регистъра на издадените удостоверения за гласуване на друго място".

3. Създава се нова точка 8а на раздел І със следното съдържание:

"8а. Не по-късно от три дни преди изборния ден (до 18 октомври 2006 г.) РИК изпраща в ЦИК за ИПВР втория пласт от регистъра на издадените удостоверения за гласуване на друго място."

4. В т. 5 на раздел ІІ, абзац втори, думата "настоящ" се заменя с "постоянен".

5. В т. 7 на раздел ІІ изразът "точка 7 от раздел ІІ" се заменя с "точка 12 от раздел І".

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения