Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 71

София, 8 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: регистриране на политическа партия "Обединен блок

 на труда" за издигане на  кандидати за президент и

 вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.

 

 

Постъпило е заявление от политическа партия "Обединен блок на труда", вписано под № 10 от 8.09.2006 г. в регистъра на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката, подписано от Кръстьо Илиев Петков - председател на ПП "ОБТ".

Към заявлението са приложени: решение по ф.д. № 1309/1997 на СГС за регистрация на партия с наименование "Обединен блок на труда"; удостоверение от 4.09.2006 г. на СГС за актуално състояние на партията; удостоверение от Сметната палата; образец от подписа на представляващия партията и образец от печата на партията и пълномощно от 7.09.2006 г. на Екатерина Иванова Атанасова да регистрира ПП "ОБТ" в ЦИК за ИПВР за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, насрочени за 22   октомври 2006 г., както и да получи удостоверение за регистрация на партията.

Налице са изискванията на чл. 3, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗИПВР и на Закона за политическите партии за регистрацията на политическа партия "Обединен блок на труда".

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия "Обединен блок на труда" за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката в изборите на 22 октомври 2006 г. и я вписва в регистъра на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети.

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                  Мустафа Карадайъ

Всички решения