Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 74

София, 11 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет

 за издигане на кандидат за президент

 Любен Йорданов Петров и кандидат за

 вицепрезидент Нели Атанасова Топалова

 за изборите на 22 октомври 2006 г.

 

 

Постъпило е заявление от инициативен комитет от 33   избиратели за издигане на кандидат за президент Любен Йорданов Петров и кандидат за вицепрезидент Нели Атанасова Топалова за изборите на 22 октомври 2006 г., заведено под № 11 на 9.09.2006 г. в регистъра на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети за издигане на кандидати за избиране на президент и вицепрезидент на Република на 22 октомври 2006 г.

Към заявлението са приложени: решение за създаване на инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Любен Йорданов Петров и кандидат за вицепрезидент Нели Атанасова Топалова за изборите на 22 октомври 2006 г., подписано от 33 избиратели, създали инициативния комитет, и 33 бр. нотариално заверени образци от подписите на членовете на инициативния комитет.

Налице са изискванията на чл. 3, ал. 3 и ал. 4, т. 3 от ЗИПВР за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 3 и ал. 4, т. 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 

  1.  Клара Вълова Маринова                             ЕГН ##########

  2. Александър Виденов Петров                       ЕГН ##########

  3. Александър Георгиев Александров            ЕГН ##########

  4. Ангел Цанков Ангелов                                 ЕГН ##########

  5. Атанас Асенов Иванов                                 ЕГН ##########

  6. Васил Иванов Жечев                                    ЕГН ##########

  7. Васил Петров Коларов                                ЕГН ##########

  8. Васил Христов Василев                               ЕГН ##########

  9. Венцеслав Божилов Кърпачев                     ЕГН ##########

10. Веселин Василев Стойков                            ЕГН ##########

11. Виктор Панев Трифонов                              ЕГН ##########

12. Виолета Сергиева Гюлмезова                      ЕГН ##########

13. Витан Анчев Витанов                                   ЕГН ##########

14. Владимир Андронов Брезоев                      ЕГН ##########

15. Георги Делчев Сапунджиев                         ЕГН ##########

16. Димитър Цветанов Стоилов                        ЕГН ##########

17. Иван Борисов Славков                                ЕГН ##########

18. Иван Михайлов Воденичарски                    ЕГН ##########

19. Иван Христов Лалов                                    ЕГН ##########

20. Илия Харалампиев Конев                                      ЕГН ##########

21. Красимир Николов Гюлмезов                     ЕГН ##########

22. Красимир Николов Тихов                                     ЕГН ##########

23. Любен Илиев Пехливанов                            ЕГН ##########

24. Любомир Петров Хаджийски                      ЕГН ##########

25. Минчо Петров Минчев                                ЕГН ##########

26. Николай Георгиев Докторов                       ЕГН ##########

27. Огнян Стефанов Сапарев                                      ЕГН ##########

28. Петко Иванов Драгоев                                 ЕГН ##########

29. Петко Христов Павлов                                 ЕГН ##########

30. Сашо Георгиев Радев                                   ЕГН 3803037040

31. Стефан Веселинов Гайтанджиев                  ЕГН ##########

32. Христо Минков Мермерски                        ЕГН ##########

33. Христофор Петков Дочев                                     ЕГН ##########,

 

за издигане на кандидат за президент Любен Йорданов Петров и кандидат за вицепрезидент Нели Атанасова Топалова в изборите на 22 октомври 2006 г.

ВПИСВА инициативния комитет в регистъра на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети.

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                 Мустафа Карадайъ

Всички решения