Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 76

София, 11 септември 2006 г.

 

 

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане

 на кандидат за президент Валерий Цветков Спасов

 и кандидат за вицепрезидент Емилия Димитрова

 Бахарова за изборите на 22 октомври 2006 г.

 

 

Постъпило е заявление от инициативен комитет в състав: Яна Огнянова Александрова, Атанас Илиев  Иванов, Таня Атанасова Дишкелова, Антон Маринов Демирев, Симеон Рубинов Дряновски, Вероника Валентинова Петрунова, Янка Радкова Казакова-Добрева, Станислав Серафимов Пешев, Ясмин Низар Рифай, Мартин Пламенов Пеев, Георги Станимиров Стойнов, Пепи Христова Белнеева, Петър Ангелов Белнеев, Цветомир Валериев Спасов, Мария Емилова Душкова, Венелина Андреева Хаджиева, Милен Божидаров Джумайски, Владислав Валериев Спасов, Иво Александров Иванов, Тенислав Славчев Тенев, Радостина Георгиева Иванова, Калинка Тенчева Йорданова, за издигане на кандидат за президент Валерий Цветков Спасов и кандидат за вицепрезидент Емилия Димитрова Бахарова за изборите на 22 октомври 2006 г., заведено под № 12 на 10.09.2006 г. в регистъра  на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.

Към заявлението са приложени: решение за създаване на инциативен комитет за издигане на кандидат за президент Валерий Цветков Спасов и кандидат за вицепрезидент Емилия Димитрова Бахарова за изборите на 22 октомври 2006 г., подписано от 22 избиратели, създали инициативния комитет, и 22 бр. нотариално заверени образци от подписите на членовете на инициативния комитет

Налице са изискванията на чл. 3, ал. 3 и ал. 4, т. 3 от ЗИПВР за регистрация на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 3, ал. 3 и ал. 4, т. 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката  Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 

  1. Яна Огнянова Александрова                      ЕГН ##########

  2. Атанас Илиев  Иванов                                 ЕГН ##########

  3. Таня Атанасова Дишкелова                        ЕГН ##########

  4. Антон Маринов Демирев                                      ЕГН ##########

  5. Симеон Рубинов Дряновски                       ЕГН ##########

  6. Вероника Валентинова Петрунова               ЕГН ##########

  7. Янка Радкова Казакова-Добрева                 ЕГН ##########

  8. Станислав Серафимов Пешев                      ЕГН ##########

  9. Ясмин Низар Рифай                                     ЕГН ##########

10. Мартин Пламенов Пеев                                ЕГН ##########

11. Георги Станимиров Стойнов                      ЕГН ##########

12. Пепи Христова Белнеева                              ЕГН ##########

13. Петър Ангелов Белнеев                                ЕГН ##########

14. Цветомир Валериев Спасов                         ЕГН ##########

15. Мария Емилова Душкова                                      ЕГН ##########

16. Венелина Андреева Хаджиева                      ЕГН ##########

17. Милен Божидаров Джумайски                    ЕГН ##########

18. Владислав Валериев Спасов                        ЕГН ##########

19. Иво Александров Иванов                                     ЕГН ##########

20. Тенислав Славчев Тенев                                       ЕГН ##########

21. Радостина Георгиева Иванова                     ЕГН ##########

22. Калинка Тенчева Йорданова                        ЕГН ##########,

 

за издигане на на кандидат за президент Валерий Цветков Спасов и кандидат за вицепрезидент Емилия Димитрова Бахарова за изборите на 22 октомври 2006 г.

         ВПИСВА инициативния комитет в регистъра на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети.

         Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му  пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения