Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 77

София, 11 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: регистриране на политическа партия "Българска

 комунистическа партия" за издигане на кандидати

 за президент и вицепрезидент на  Републиката

 на 22 октомври 2006 г.

 

 

Постъпило е заявление от политическа партия "Българска комунистическа партия", подписано от представляващия партията Владимир Асенов Спасов - председател на ЦК, заведено под № 13 на 10.09.2006 г. в регистъра на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети за издигане на кандидати за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.

Към заявлението са приложени: копие от решение от 7.05.1990 г. на СГС, ф.о., по ф.д. № 2809/1990; копие от решение от 26.09.1900 г. по ф.д. № 2809/1990 за вписване на промени; удостоверение от 01.09.2006 г. на СГС по ф.д. № 2809/1990, ф.о., 7 състав, за актуално състояние; удостоверение от Сметната палата; образец от подписа на представляващия партията и образец от печата на партията.

Налице са изискванията на чл. 3, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗИПВР и на Закона за политическите партии за регистрацията на политическа партия "Българска комунистическа партия" в изборите на президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия "Българска комунистическа партия", представлявана от председателя на ЦК Владимир Асенов Спасов, за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката в изборите на 22 октомври 2006 г. и я вписва в регистъра на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети.

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                  Мустафа Карадайъ

Всички решения