Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 78

София, 11 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет

 за издигане на кандидат за президент

 Росен Анастасов Николов и кандидат за

 вицепрезидент Димитър Василев Маринов -

 Пищова за изборите на 22 октомври 2006 г.

 

 

Постъпило е заявление от инициативен комитет от 21   избиратели за издигане на кандидат за президент Росен Анастасов Николов и кандидат за вицепрезидент Димитър Василев Маринов - Пищова за изборите на 22 октомври 2006 г., заведено под № 14 на 11.09.2006 г. в регистъра на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети за издигане на кандидати за избиране на президент и вицепрезидент на Република на 22 октомври 2006 г.

Към заявлението са приложени: решение за създаване на инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Росен Анастасов Николов и кандидат за вицепрезидент Димитър Василев Маринов - Пищова за изборите на 22 октомври 2006 г., подписано от 21 избиратели, създали инициативния комитет, и 21 бр. нотариално заверени образци от подписите на членовете на инициативния комитет.

Налице са изискванията на чл. 3, ал. 3 и ал. 4, т. 3 от ЗИПВР за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 3 и ал. 4, т. 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 

  1. Георги Цветанов Антонов                                    ЕГН ##########

  2. Иван Йорданов Иванов                               ЕГН ##########

  3. Митко Иванов Белниколовски                     ЕГН ##########

  4. Жанет Петрова Мишева                               ЕГН ##########

  5. Боряна Колева Василева-Петрова               ЕГН ##########

  6. Стефан Христов Милчев                             ЕГН ##########

  7. Вергилия Вергилова Младенова                           ЕГН ##########

  8. Цанка Антонова Апостолова                       ЕГН ##########

  9. Юлий Спасов Тантилов                              ЕГН ##########

10. Христо Тодоров Петров                             ЕГН ##########

11. Иванка Стоянова Недова                             ЕГН ##########

12. Татяна Георгиева Петрова                                    ЕГН ##########

13. Коста Петров Наумов                                  ЕГН ##########

14. Емил Кирилов Трайков                               ЕГН ##########

15. Васил Васев Боянов                                              ЕГН ##########

16. Ася Димитрова Димитрова                         ЕГН ##########

17. Иван Стефанов Марков                               ЕГН ##########

18. Дарина Величкова Захариева                       ЕГН ##########

19. Марко Веселинов Георгиев                         ЕГН ##########

20. Еленка Михайлова Шишманова                            ЕГН ##########

21. Тони Иванов Мишев                                    ЕГН ##########,

 

за издигане на кандидат за президент Росен Анастасов Николов и кандидат за вицепрезидент Димитър Василев Маринов - Пищова в изборите на 22 октомври 2006 г.

ВПИСВА инициативния комитет в регистъра на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети.

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                  Мустафа Карадайъ

Всички решения