Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 79

София, 11 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: условията, реда и контрола за провеждане на

 предизборната кампания чрез средствата и формите

 на печатната и устната пропаганда и агитация

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3, 7 и 8, чл. 10о, чл. 11, чл. 18а, 18б и чл. 18в и § 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката във връзка с чл. 54 - 59 и чл. 79, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. Предизборната кампания се открива в деня на обнародване на листите с кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката в "Държавен вестник" и приключва до 24,00 ч. на 20 октомври 2006 г.

2. Не се допуска предизборна агитация от 00,00 ч. на 21 октомври 2006 г. до 20,00 ч. на 22 октомври 2006 г.

3. Предизборната кампания се води на официалния език.

4. В предизборната кампания се спазва принципът на равенство на кандидатите за президент и вицепрезидент в информационните програми на националните средства за масово осведомяване

5. Гражданите, партиите и коалициите, инициативните комитети, кандидатите за президент и вицепрезидент, както и техните застъпници могат да провеждат агитация "за" или "против" избирането на един или друг кандидат в устна и писмена форма на предизборни събрания, митинги, шествия, концерти и други прояви или чрез средствата за масово осведомяване.

6. Държавните и общинските служители, военнослужещите от Въоръжените сили, служителите на Министерството на вътрешните работи, съдиите, прокурорите и следователите, както и лицата на изборна длъжност в синдикалните организации не могат да провеждат предизборна агитация.

7. Предизборните събрания, митинги, шествия, концерти и други прояви са публични, като за реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на МВР, ако бъде поискано от организаторите.

Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ).

8. Регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката и техните застъпници, политическите партии, коалициите на политически партии инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.

9. По време на предизборната кампания кандидатите за президент и вицепрезидент, партиите, коалициите на политически партии и инициативни комитети могат да изготвят и разпространяват агитационни материали - плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали, като на всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.

10. Агитационните материали се поставят САМО на определените от кмета (кметския наместник) места, а на сгради и огради - след разрешение на собственика или управителя на имота.

11. Забранява се:

а) използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;

б) използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната и публичната собственост и безопасността на движението;

в) издаването и разпространението на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите за президент и вицепрезидент;

г) унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по установения ред, до края на изборния ден;

д) поставянето на агитационни материали в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, за времето от 00,00 ч. на 21 октомври 2006 г. до края на гласуването;

е) провеждането на предизборна агитация във военните поделения.

12. По решение на районната избирателна комисия, кметът на общината, района или кметството (кметския наместник) при необходимост със съдействието на органите на МВР премахва или изземва агитационните материали, поставени в нарушение на закона. В изборния ден премахването на такива материали може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

13. Министърът на отбраната съвместно с ЦИК за ИПВР в срок до 21 септември 2006 г. определя реда, по който наборните военнослужещи се запознават с програмите на кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката.

Командирите на поделенията осигуряват на наборните военнослужещи свободен достъп до печата, радиото и телевизията в свободното време, а така също и в рамките на гарнизонните отпуски, и достъп до други прояви на предизборната кампания в населеното място, където е разположен гарнизонът.

14. Резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не могат да се огласяват от 00,00 ч. на 21 октомври 2006 г. до 20,00 ч. на 22 октомври 2006 г.

15. Печатните издания предоставят едни и същи условия и цени за платени публикации на всички регистрирани за участие в изборите кандидати за президент и вицепрезидент, издигналите ги партии, коалиции и инициативни комитети. Тарифите се обявяват най-късно до 11 септември 2006 г. (40 дни преди изборния ден).

Всяка публикация се извършва при условията на предварително заплащане преди публикуването й в съответното печатно издание.

16. Главният редактор на ежедневник или периодично издание, публикувал материал, накърняващ правата и доброто име на кандидати за президент и вицепрезидент, е длъжен в първия брой след получаването на отговор да го публикува на същото място и със същия шрифт. Отговорът се публикува безплатно до обема на материала, на който отговаря.

17. За допуснатите нарушения се налагат санкции по реда на чл. 18а, 18б и 18в от ЗИПВР.

 

 

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                   СЕКРЕТАР:

                                                                  Мустафа Карадайъ

Всички решения