Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 8

София, 17 август 2006 г.

 

ОТНОСНО: назначаване на състави на

                    районните избирателни комисии

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 17 във връзка с чл. 10л, ал. 2, 3 и 4 и чл. 10м, ал. 1, 3 и 4 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. По предложение на областните управители ЦИК за ИПВР назначава съставите на районните избирателни комисии до 6 септември 2006 г. включително.

2. Областните управители провеждат консултации с представените в 40-ото Народно събрание партии и коалиции. Представителите на партиите и коалициите трябва да са упълномощени от централните ръководства чрез представляващите партиите и коалициите лица.

3. В състава на районните избирателни комисии не може да бъде включен народен представител, кандидат за президент и вицепрезидент, съдия в Конституционния съд и във Върховния административен съд, главен секретар на Министерския съвет (на Народното събрание, в администрацията на Президента на Републиката или в министерство), министър-председателят, заместник министър-председател, министър, председател на държавна агенция, както и военнослужещ във въоръжените сили и служител на МВР, областни управители и техни заместници, кметове и техни заместници.

4. Районната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател и членове. Съставът на РИК се определя според броя на мандатите за съответния избирателен район на произведените избори за 40-о Народно събрание, както следва:

- за избирателни райони до 9 мандата - от 11 до 13 членове (Велико Търново - 04, Видин - 05, Враца - 06, Габрово - 07, Добрич  -  08, Кърджали - 09, Кюстендил - 10, Ловеч - 11, Монтана - 12, Пазарджик - 13, Перник - 14, Разград - 18, Русе - 19, Силистра - 20, Сливен - 21, Смолян - 22, София-област - 26, Търговище - 28, Хасково - 29, Шумен - 30, Ямбол - 31);

- за избирателни райони с 10 и повече мандата - от 13 до 17 членове (Благоевград - 01, Бургас - 02, Варна - 03, Плевен - 15, Пловдив-град - 16, Пловдив-окръг - 17, София - 23, София - 24, София - 25, Стара Загора - 27).

5. При консултациите с областния управител представителите на политическите партии и коалиции предлагат броя и състава на районната избирателна комисия, включително и списък на лицата, които ще заместят предложените от тях лица, когато те са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си.

6. По предложение на упълномощените представители на политическите партии и коалиции, участващи в консултациите, в състава на районната избирателна комисия могат да бъдат предлагани и представители на извънпарламентарните политически партии и коалиции и безпартийни и представители на инициативните комитети за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент.

7. При определяне на състава и ръководството на районната избирателна комисия се запазва основното съотношение между политическите партии и коалиции, представени в 40-ото Народно събрание. Председателят и секретарят на РИК трябва да бъдат от различни партии и коалиции.

8. Областните управители до 1 септември 2006 г. включително представят в ЦИК за ИПВР следните документи:

а) писмено предложение за състав на РИК заедно със списъка на резервните членове със следните данни: трите имена, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност и политическата партия или коалиция, която го посочва;

б) протоколите от проведените консултации с представители на партии и коалиции, включително и писмените възражения от партиите и коалициите;

в) копия от пълномощните на представителите на партиите и коалициите;

г) копие от съобщението за провеждане на консултациите;

д) писмените предложения на партиите и коалициите за състава на РИК.

9. В случай че не е постигнато съгласие, областният управител предлага на ЦИК за ИПВР състав на РИК в съответствие с изискванията на чл. 5, ал. 3 - 5 ЗИПВР. Към предложението се прилагат протоколът от проведените консултации, както и  постъпилите писмени предложения и възражения от партиите и коалициите.

10. Членовете на районната избирателна комисия по възможност трябва да бъдат в мнозинството си юристи.

11. Лицата, назначени в районна избирателна комисия, изпълняват задълженията си от 7 септември 2006 г. до предаването в областните администрации на изборните книжа и материалите за архивиране, включително и при произвеждането на нов избор.

12. Членовете на районна избирателна комисия се освобождават от служебните им задължения за времето, необходимо за работа в комисията. За това време те ползват неплатен служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж по специалността, или полагащия им се платен годишен отпуск.

13. При изпълнение на своите функции членовете на районна избирателна комисия са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. Те не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения