Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 80

София, 11 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: процедура за теглене на жребий за определяне на

 реда за представяне на кандидатите за президент и

 вицепрезидент на Републиката във формите на

 предизборна кампания по БНР и БНТ

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 и 4 във връзка с чл. 11а, ал. 2 и 6, чл. 11в, ал. 1 и § 2 от заключителните разпоредби на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и чл. 62, ал. 2 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. Формите на предизборна кампания по БНР и БНТ са клипове, хроники и диспути.

 2. За всяка една от формите на предизборната кампания по БНР и БНТ се провежда самостоятелен жребий.

 3. Централната избирателна комисия за ИПВР провежда общо пет жребия за реда на представяне на кандидатските двойки (листи) в следната поредност:

- при встъпителните клипове;

- при заключителните клипове;

- при агитационните клипове по време на кампанията.

- в хрониките;

- в диспутите.

 

Жребии за клиповете

4. Провеждат се три отделни жребия.

Процедура

5. Жребият се води от председателя на ЦИК за ИПВР.

6. В една кутия са поставят 20 еднакви плика, всеки от които съдържа името на един от членовете на ЦИК за ИПВР, без името на председателя й.

7. Във втората кутия са поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа имената на една кандидатска двойка (листа) за президент и вицепрезидент. Пликовете са толкова на брой, колкото са регистрираните в ЦИК за ИПВР кандидатски двойки (листи).

8. В третата кутия се поставят еднакви пликове, съдържащи пореден номер. Броят на пликовете е равен на броя на регистрираните в ЦИК за ИПВР кандидатски двойки (листи).

9. Председателят на комисията изтегля два плика от първата кутия и обявява имената на членовете на комисията, които ще пристъпят към теглене на плик съответно от втората и от третата кутия. След обявяване на имената двата плика се връщат в първата кутия.

Ако бъде изтеглен плик с името на отсъстващ член на комисията, пликът с неговото име не се връща в кутията и се изтегля нов плик от същата кутия.

10. Първият определен със жребия член на комисията,изтегля от втората кутия плик, съдържащ имената на кандидатска двойка (листа).

11. Вторият определен чрез жребий член на комисията изтегля плик от третата кутия, съдържащ пореден номер.

12. След изтеглянето пликовете се отварят едновременно и съдържанието им се показва на присъстващите. Резултатът от жребия се обявява на глас от председателя на ЦИК за ИПВР.

13. Процедурата се повтаря до изчерпване на регистрираните в ЦИК за ИПВР кандидатски двойки (листи).

След това последователно по същия ред се провеждат жребиите за другите два вида клипове.

 

Жребий за хрониките

14. Жребият за хрониките са провежда по процедурата, описана по т. 5 - 13 включително от това решение.

 

 

Жребий за диспутите

15. При провеждане на жребия за определяне на реда за представяне на кандидатите за президент и вицепрезидент - кандидатските двойки (листи), в диспутите се спазва процедурата, описана подробно в т. 5 - 13 включително от това решение.

 

Заключителни правила

Тегленето на жребиите се извършва веднага след регистрирането на кандидатите - на 17 септември 2006 г., в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Ал. Батенберг" № 1, вход откъм Ларгото, във фоайето на зала "Света София".

Жребият е публичен и се провежда в присъствието на регистрирани кандидати за президент и вицепрезидент, представители на партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети, регистрирали кандидати за президент и вицепрезидент, на представители на БНР, БНТ и други акредитирани журналисти.

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                  Мустафа Карадайъ

Всички решения