Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 83

София, 11 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет

 за издигане на кандидат за президент

 Петър Кирилов Берон и кандидат за

 вицепрезидент Стела Димитрова Ангелова-

 Банкова за изборите на 22 октомври 2006 г.

 

 

Постъпило е заявление от инициативен комитет от 24 избиратели за издигане на кандидат за президент Петър Кирилов Берон и кандидат за вицепрезидент Стела Димитрова Ангелова-Банкова за изборите на 22 октомври 2006 г., заведено под № 15 на 11.09.2006 г. в регистъра на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети за издигане на кандидати за избиране на президент и вицепрезидент на Република на 22 октомври 2006 г.

Към заявлението са приложени: решение за създаване на инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Петър Кирилов Берон и кандидат за вицепрезидент Стела Димитрова Ангелова-Банкова за изборите на 22 октомври 2006 г., подписано от 24 избиратели, създали инициативния комитет, и 24 бр. нотариално заверени образци от подписите на членовете на инициативния комитет.

Налице са изискванията на чл. 3, ал. 3 и ал. 4, т. 3 от ЗИПВР за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 3 и ал. 4, т. 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 

  1. Стефан Петров Стефанов                                      ЕГН ##########

  2. Величко Павлов Иванов                              ЕГН ##########

  3. Стефан Панайотов Атанасов                        ЕГН ##########

  4. Еньо Василев Савов                                              ЕГН ##########

  5. Манчо Велинов Велиевски                          ЕГН ##########

  6. Иван Антимов Маринов                              ЕГН ##########

  7. Златка Иванова Лесева                                ЕГН ##########

  8. Венцислав Славчов Янев                             ЕГН ##########

  9. Виолета Милкова Станоева-Атанасова        ЕГН ##########

10. Павлин Василев Кузманов                           ЕГН ##########

11. Васил Енев Савов                                         ЕГН ##########

12. Христина Симеонова Лозева                       ЕГН ##########

13. Николай Стоянов Рангелов                         ЕГН ##########

14. Любомир Георгиев Смоков                        ЕГН ##########

15. Цано Йорданов Цанов                                 ЕГН ##########

16. Ботю Цанков Христов                                 ЕГН ##########

17. Филип Нинов Филипов                                ЕГН ##########

18. Галина Димитрова Стефанова                     ЕГН ##########

19. Сергей Кирилов Ингилизов                         ЕГН ##########

20. Пламен Славчев Арсов                                ЕГН ##########

21. Петър Александров Попсавов                     ЕГН ##########

22. Мирослав Миланов Миланов                       ЕГН ##########

23. Васил Николов Гъдев                                  ЕГН ##########

24. Теодора Йотова Танева                               ЕГН ##########,

 

за издигане на кандидат за президент Петър Кирилов Берон и кандидат за вицепрезидент Стела Димитрова Ангелова-Банкова в изборите на 22 октомври 2006 г.

ВПИСВА инициативния комитет в регистъра на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети.

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения