Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 87

София, 11 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: отказ за регистрация на СДПД "Ера - 3" за

участие в изборите за президент и вицепрезидент

на Републиката на 22 октомври 2006 г.

 

 

Постъпило е заявление от СДПД "Ера - 3", подписано от представляващия Славомир Драганов Цанков, заведено под № 16 на 11.09.2006 г. в регистъра на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети за издигане на кандидати за избиране на президент и вицепрезидент на Република на 22 октомври 2006 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение от 11.09.2006 г. на СГС по ф.д. № 2270/90 за актуално състояние; копие от "Държавен вестник", бр. 32 от 1990 г.; пълномощно на Добри Йорданов Добрев да регистрира СДПД "Ера - 3" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.; удостоверение от Сметната палата; образец от подписа на представляващия партията и образец от печата на партията.

От представеното удостоверение от Сметната палата с изх. № 48.00-105 от 11.09.2006 г. е видно, че СДПД "Ера - 3", рег. по ф.д. № 2270/90, не е представила в Сметната палата годишен финансов отчет за 2005 г. С това не е изпълнено изискването на чл. 3, ал. 4, т. 1, буква "в" от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА СДПД "Ера - 3" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                  Мустафа Карадайъ

Всички решения