Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 89

София, 12 септември 2006 г.

 

 

ОТНОСНО: допускане на сдружение "Гражданска инициатива

 за свободни и демократични избори" за участие с

 наблюдатели в изборите за президент и

 вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.

 

 

 

Постъпило е заявление за участие с наблюдатели в изборите за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката на 22  октомври 2006 г. от сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори", подписано от представляващата сдружението Таня Анчева Цанева.

Заявлението е подадено в ЦИК за ИПВР на 11.09.2006 г. и е заведено под № 96 от 11.09.2006 г.

Към заявлението са приложени:

1. Препис от решение на СГС от 19.05.2005 г. по ф.д. № 3113/90, заверено от представляващата.

2. Удостоверение за актуално състояние на сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори", издадено от СГС по ф.д. № 3113/90 на 8.09.2006 г.

3. Копие от устава на сдружението.

4. Анотация и проект за наблюдение.

Централната избирателна комисия за ИПВР приема, че са налице изискванията на Решение № 21 от 28 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР за допускане на сдружението за участие в изборите с наблюдатели.

Предвид гореизложеното, дългогодишния опит на сдружението в наблюдението на избори и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 и 6 и § 1а, т. 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" до участие с наблюдатели в изборите за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г. по реда на Решение № 21 от 28 август 2006 г. и на представените от сдружението лица да се издадат удостоверения за наблюдатели (Приложение № 23 от изборните книжа).

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд. 

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения