Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 90

София, 12 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на кандидати за президент

        и вицепрезидент на Републиката

 

 

Постъпило е предложение от политическа партия "Обединение на българските националисти "Целокупна България", вписано под № 2 от 12.09.2006 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката, за регистрация на кандидат за президент Григор Петров Велев, ЕГН ##########, с постоянен адрес в София, район "Младост", бл. 28, вх. 2, ет. 5, ап. 31, и кандидат за вицепрезидент Йордан Жеков Мутафчиев, ЕГН ##########, с постоянен адрес в София, район "Оборище", ул. "Черковна" № 75, вх. В, ет. 4, ап. 15, подписано от председателя на политическата партия.

Към предложението са приложени:

1. Списък с трите имена, ЕГН и подписите на 22 298 избиратели.

2. Заявление от кандидата за президент Григор Петров Велев, че е съгласен за бъде регистриран от политическа партия "Обединение на българските националисти "Целокупна България".

3. Заявление от кандидата за вицепрезидент Йордан Жеков Мутафчиев, че е съгласен за бъде регистриран от политическа партия "Обединение на българските националисти "Целокупна България".

4. Декларация от кандидата за президент Григор Петров Велев, че е живял през последните 5 години в страната и отговаря на изискванията на чл. 93 и 95 от Конституцията на Република България.

5. Декларация от кандидата за вицепрезидент Йордан Жеков Мутафчиев, че е живял през последните 5 години в страната и отговаря на изискванията на чл. 93 и 95 от Конституцията на Република България.

6. Банков документ № 699347 от 8.09.2006 г., издаден от БНБ, за внесен безлихвен изборен депозит в размер 5000 лв.

Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Рапубликата, като провери представените документи, приема, че са изпълнени изискванията на чл. 6, ал. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент и т. 2 от Решение № 16 от 24 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР, поради което

 

Р Е Ш И :

 

1. РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на Република България Григор Петров Велев, ЕГН ..., с постоянен адрес в София, район "Младост", бл. 28, вх. 2, ет. 5, ап. 31, и кандидат за вицепрезидент Йордан Жеков Мутафчиев, ЕГН ..., с постоянен адрес в София, район "Оборище", ул. "Черковна" № 75, вх. В, ет. 4, ап. 15, за изборите на 22 октомври 2006 г.

2. Проверката на представения списък с имена на граждани, подкрепили кандидатурите, да се извърши от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството съгласно Решение №  12 от 22 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР.

3. На регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент да бъдат издадени удостоверения съгласно приложения № 20 и 21 изборните книжа.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

                                            

 

СЕКРЕТАР:      

                                                               Мустафа Карадайъ

Всички решения