Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 92

София, 13 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: реда условията за извършване на

 социологически проучвания в изборния ден

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 16 и § 2 от заключителните разпоредби на ЗИПВР във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 15 и чл. 59, ал. 3    и 4 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент  на Републиката

 

Р Е Ш И :

 

1. Резултатите от социологическите проучвания, извършвани в изборния ден, могат да се оповестяват след обявяване края на изборния ден от ЦИК за ИПВР.

2. Интервюта с гласували избиратели (exit poll) се провеждат извън сградите, в които се помещават избирателните секции, така че да не се пречи на изборния процес.

3. До  6 октомври 2006 г.  включително агенциите, които ще извършват проучвания в деня на изборите, следва да представят в ЦИК за ИПВР списък на секциите, пред които ще се осъществява анкетиране и инструкцията, по която ще работят анкетьорите.

Централната избирателна комисия за ИПВР с решение дава разрешение за провеждане на социологически проучвания.

4. Агенциите, провеждащи проучвания в деня на изборите, представят в РИК до 21 октомври 2006 г. включително  списък на анкетьорите по секции, пред които  ще се интервюират избиратели на територията на РИК.

5. Анкетьорите са длъжни да носят отличителен знак с лична снимка и трите имена, като се посочва агенцията, за която работят.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения