Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 93

София, 13 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: промяна в РИК - Плевен

 

Постъпила е молба с вх. № 110 от 13.09.2006 г. от Телиат Осман Калчев - секретар на РИК - Плевен, назначен с Решение № 32 от 30.08.2006 г. на ЦИК за ИПВР, с молба да бъде освободен от длъжността секретар на РИК поради невъзможност да изпълнява задълженията си. Молбата е подадена чрез РИК - Плевен, до ЦИК за ИПВР. В документите се съдържа и предложение от упълномощения представител на ДПС да бъде освободен Телиат Калчев и на негово място да бъде назначена Сидония Асенова Искренова.

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10н, ал. 1, т. 17 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Рапубликата

 

Р Е Ш И :

 

1. ОСВОБОЖДАВА Телиат Осман Калчев - секретар на РИК - Плевен.

2. НАЗНАЧАВА за секретар на РИК - Плевен, Сидония Асенова Искренова, ЕГН ##########.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Плевен.

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

                                            

 

СЕКРЕТАР:      

                                                               Мустафа Карадайъ

Всички решения