Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 94

София, 13 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: промяна в РИК - Ловеч

 

Постъпило е писмо с вх. № 118 от 13.09.2006 г. от областния управител на област Ловеч с приложени към него молба-оставка от Илия Петков Стоянов - член на РИК - Ловеч, назначен с Решение № 37 от 31.08.2006 г. на ЦИК за ИПВР, с молба да бъде освободен от длъжността член на РИК поради обективна невъзможност да изпълнява задълженията си. Молбата е подадена чрез РИК - Ловеч, до ЦИК за ИПВР. В документите се съдържа и предложение от областния координатор на ПП "НДСВ" да бъде освободен Илия Петков Стоянов и на негово място да бъде назначен Калоян Иванов Колев.

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10н, ал. 1, т. 17 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Рапубликата

 

Р Е Ш И :

 

1. ОСВОБОЖДАВА Илия Петков Стоянов - член на РИК - Ловеч.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Ловеч, Калоян Иванов Колев, ЕГН ##########.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Ловеч.

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

                                            

СЕКРЕТАР:      

                                                      Мустафа Карадайъ

Всички решения