Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 95

София, 13 септември 2006 г.

 

 

ОТНОСНО: предизборната кампания по радио-

                    и телевизионните оператори

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 7 и 8, чл. 10о, 11, 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 15, ал. 3, чл. 18а, 18б, 18в и § 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката във връзка с чл. 59, ал. 1 и 2, чл. 60 - 70 от Закона за избиране на народни представители и чл. 6 от Закона за радиото и телевизията Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. Предизборната кампания в програмите на радио- и телевизионните оператори се открива в деня на обнародването на имената на кандидатите за президент и вицепрезидент в "Държавен вестник" и приключва в 24,00 ч. на 20 октомври 2006 г.

2. Предизборната кампания се води на български език.

 

Българска национална телевизия и Българско национално радио

3. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват предизборната кампания под формата на клипове, хроники и диспути.

4. Програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио не могат да се използват за целите на предизборната кампания извън времето, определено за посочените форми.

5. Редът за представяне на кандидати за президент и вицепрезидент в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР се определя от ЦИК за ИПВР чрез жребий за всяка една от формите поотделно, който се провежда в присъствието на кандидатите за президент и вицепрезидент, на представители на политическите партии и инициативните комитети, регистрирали кандидатите, на представители на БНТ и БНР и на акредитирани журналисти.

6. Ръководствата на БНТ и БНР са длъжни да спазват принципите на равенство и обективност при отразяване на проявите на кандидатите за президент и вицепрезидент и на издигналите ги политически партии и инициативни комитети в информационните си емисии.

По споразумение между ръководствата на БНТ и БНР и упълномощените представители на кандидатските двойки, на политическите партии и инициативни комитети може да бъде предвидено предизборните прояви да се отразяват само в хрониките и в клиповете.

7. В предизборните предавания по БНТ и БНР се забранява използването на елементи от търговска реклама, както и участието на кандидатите за президент и вицепрезидент, на представители на политическите партии и инициативните комитети, издигнали кандидатите, в излъчваните търговски реклами. Недопустимо е в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на един или друг участник в изборите.

 

Встъпителни и заключителни клипове

8. Предизборната кампания по БНТ и БНР започва и приключва с клипове на кандидатските двойки.

Времето на излъчването им се определя по споразумение между ръководствата на БНТ и БНР и упълномощени представители на кандидатите за президент и вицепрезидент, на политическите партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати.

9. Встъпителните и заключителните клипове за всяка от кандидатските двойки са с продължителност до 3 (три) минути и се излъчват след предварителното им заплащане по тарифата, определена от Министерския съвет на Република България (чл. 11г, ал. 1 от ЗИПВР).

 

Предизборни клипове

10. Във времето на предизборната кампания могат да бъдат излъчвани и други клипове на кандидатските двойки, на  политическите партии и на инициативните комитети, регистрирали кандидати, с цел тяхната популяризация и агитация към гласуване в тяхна полза.

Продължителността на клиповете, времето и броят на тяхното излъчване се определят по споразумение между ръководствата на БНТ и БНР и упълномощени представители на кандидатските двойки, на издигналите ги партии, коалиции и инициативни комитети.

При излъчването на клиповете се спазва принципът на равнопоставеност между регистрираните за участие в изборите кандидати за президент и вицепрезидент.

Излъчването на клипа на кандидатската двойка се заплаща предварително по тарифата, определена от Министерския съвет на Република България (чл. 11г, ал. 1 от ЗИПВР).

11. Клиповете по т. 9 и 10 се предоставят от упълномощени представители на регистрираните за участие кандидати за президент и вицепрезидент, на политическите партии и инициативните комитети, които са ги издигнали, или се изработват от екипи на БНТ и БНР при едни и същи условия и цени, определени от техните ръководства.

 

Хроники

12. Хрониките се излъчват ежедневно и включват репортажи за шествия, митинги, концерти и други предизборните прояви, организирани от партиите и инициативните комитети или от кандидатите за президент и вицепрезидент.

13. Времетраенето на излъчването на хрониката за всяка кандидатска двойка (листа) е до една минута.

14. Времето за излъчване на хрониките и променящата се поредност на излъчването им се определя по споразумение между ръководствата на БНТ и БНР и упълномощени представители на кандидатските двойки, на издигналите ги партии и инициативните комитети.

15. Излъчването на хрониките предварително се заплаща по тарифата, определена от Министерския съвет на Република България (чл. 11г, ал. 1 от ЗИПВР).

 

Диспути

16. Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на всички кандидатски двойки телевизионно и радиовреме за провеждане на диспути по предварително съгласувани теми.

17. Всеки диспут е с времетраене до 90 минути и се излъчва веднъж седмично.

18. Времето за диспутите се разпределя поравно между кандидатските двойки.

19. Екипите и условията за реализиране на диспутите, както и времето за участие на всяка кандидатска двойка се определят съвместно от генералните директори на БНТ и БНР и упълномощени представители на кандидатите за президент и вицепрезидент, регистрирани за участие в изборите.

20. Участието в диспута се заплаща предварително по тарифата, определена от Министерския съвет на Република България (чл. 11г, ал.1 от ЗИПВР).

 

Форми и условия за предизборна кампания при нов избор

21. Когато се произвежда нов избор, допуснатите с решение на ЦИК за ИПВР по чл. 15, ал. 2 от ЗИПВР кандидати за президент и вицепрезидент могат да отправят предизборни обръщения по БНТ и БНР в последния ден на предизборната кампания между първи и втори тур.

22. Обръщенията са с продължителност до 10 минути и времето за тяхното излъчване се определя по споразумение между ръководствата на БНТ и БНР и упълномощени представители на кандидатските двойки, допуснати до новия избор.

23. В определеното програмно време по БНТ и БНР кандидатите могат да провеждат диспут с времетраене до 60 минути, разпределено поравно между тях.

Времето на излъчване на диспута, темите, екипите и условията се определят по споразумение между ръководствата на БНТ и БНР и упълномощени представители на кандидатските двойки, допуснати до новия избор.

24. Изявите по т. 21 - 23 не се заплащат.

25. Поредността на обръщенията и на участието в диспута се определя от ЦИК за ИПВР чрез отделен жребий.

 

Регионалните обществени радио- и телевизионни центрове

26. Регионалните обществени радио- и телевизионни центрове, регионалните радиостанции, общинските и местните радиовъзли предоставят седмично до 2 часа телевизионно и радиовреме за предизборни предавания на кандидатите, на регистриралите ги политически партии и инициативни комитети.

27. Екипите, формите и условията за реализиране на предаванията (клипове, хроники, диспути), както и темите на диспутите, ако се организират такива, се определят съвместно от ръководителите на радио- и телевизионните центрове и упълномощени представители на регистрираните кандидати или на партиите и инициативните комитети.

28. Предизборните предавания се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по тарифа, определена от Министерския съвет. Заплащането се извършва преди излъчване на съответното предаване.

29. Поредността на участие в предизборните предавания се определя съгласно жребия, проведен за БНТ и БНР от ЦИК за ИПВР.

 

Търговски радио- и телевизионни оператори

30. Други радио- и телевизионни оператори, включително и кабелни оператори, могат да предоставят време за отразяване на предизборната кампания при едни и същи условия и цени.

31. Формите на предизборни предавания се договарят между ръководствата на радио- и телевизионен оператор и упълномощени представители на кандидатите или на партиите и инициативните комитети.

32. Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания се обявяват писмено от собствениците на радио- и телевизионните оператори или техни представители.

Най-късно 10 дни преди началото на предизборната кампания условията се предоставят на ЦИК от радио- и телевизионните оператори с национален обхват и на съответната РИК - от радио- и телевизионните оператори с регионален и местен обхват.

 

Привилегии и  забрани

33. Не могат да се излъчват под каквато и да е форма резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите от 00,00 ч. на 21 октомври 2006 г. до 20,00 ч. на 22 октомври 2006 г., а на резултати от exit poll - от 00,00. ч. на 21 октомври 2006 г. до обявяване на изборния ден за приключен от ЦИК за ИПВР.

34. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат, той има право на отговор. Искането може да се отправи до съответния радио- и телевизионен оператор в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Искането се прави писмено, като се посочват оспорваните твърдения, датата и часът на предаването. Радио- или телевизионният оператор задължително включва отговора в следващото издание на същото предаване или в равностойно време до 24 часа след получаване на отговора, като не се допуска изменение или съкращаване на текста. Времетраенето на отговора не може да надвишава времетраенето на оспорваната част от предаването. Правото на отговор е безплатно.

35. Когато е нарушен редът за провеждане на предизборната кампания от радио- и телевизионните оператори, могат да се подават жалби в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване.

36. Жалбите се подават до ЦИК за ИПВР, когато операторът има лицензия или регистрация с национален обхват, или до РИК по седалището на оператора, когато той има лицензия или регистрация с регионален или местен обхват.

37. Когато жалбата е подадена до комисия, която не е компетентна, тя незабавно я изпраща на надлежната комисия като уведомява жалбоподателя.

38. Надлежната комисия разглежда жалбата в срок от 24 часа и постановява решение, което е окончателно.

39. Актове за констатиране на нарушенията се съставят от председателите на Централната избирателна комисия за ИПВР и на районните избирателни комисии по решение на съответната комисия в тридневен срок от получаване на сигнала или жалбата за нарушението.

40. Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

 

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                          СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения