Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 96

София, 13 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на кандидати за президент

 и вицепрезидент на Републиката

 

 

Постъпило е предложение от Централното ръководство на политическа партия "АТАКА", вписано под № 3 от 13.09.2006 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката, за регистрация на кандидат за президент Волен Николов Сидеров, ЕГН ##########, с постоянен адрес в София, ул. "Св. Иван Рилски" № 8, ап. 4, и кандидат за вицепрезидент Павел Димитров Шопов, ЕГН ##########, с постоянен адрес в Пловдив, ул. "Ген. Данаил Николаев" № 4, подписано от представляващия партията Волен Николов Сидеров.

Към предложението са приложени:

1. Списък с трите имена, ЕГН и подписите на 36 795 (тридесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и пет) избиратели, съдържащ се в 5 папки-класьори.

2. Заявление от кандидата за президент Волен Николов Сидеров, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за президент от името на политическа партия "АТАКА".

3. Заявление от кандидата за вицепрезидент Павел Димитров Шопов, че е съгласен да бъде регистриран от името на политическа партия "АТАКА".

4. Декларация от кандидата за президент Волен Николов Сидеров, че е живял през последните 5 години в страната и отговаря на изискванията на чл. 93 и 95 от Конституцията на Република България.

5. Декларация от кандидата за вицепрезидент Павел Димитров Шопов, че е живял през последните 5 години в страната и отговаря на изискванията на чл. 93 и 95 от Конституцията на Република България.

6. Вносна бележка № 701650 от 13.09.2006 г., издадена от БНБ, за внесен изборен депозит в размер 5000 лв.

Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката, като провери представените документи, приема, че са изпълнени изискванията на чл. 6, ал. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и т. 2 от Решение № 16 от 24 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР, поради което

 

Р Е Ш И :

 

1. РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на Република България Волен Николов Сидеров, ЕГН ##########, с постоянен адрес в София, ул. "Св. Иван Рилски" № 8, ап. 4, и за кандидат за вицепрезидент на Република България Павел Димитров Шопов, ЕГН ##########, с постоянен адрес Пловдив, ул. "Ген. Данаил Николаев" № 4, за изборите на 22 октомври 2006 г.

2. Проверката на представената подписка да се извърши от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството съгласно Решение № 12 от 22 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР.

3. На регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент да бъдат издадени удостоверения съгласно приложения № 20 и № 21 от изборните книжа.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

                                            

 

СЕКРЕТАР:      

                                                               Мустафа Карадайъ

Всички решения